En compliment de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), s’informa a l’Usuari que el titular del domini de la pàgina web www.centreenresilenciaclimatica.org és FUNDACIÓ EURECAT (en endavant el “Prestador” o “Eurecat”), les seves dades son les següents:

Domicili social: Avda. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

CIF: G-66210345 Correu electrònic: Dades del registre: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2826

OBJECTE I ABAST

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.centreenresilenciaclimatica.org (en endavant la “Web”) que te per objecte informar en relació a les activitats i projectes del Centre de Resiliència Climàtica i transició ecològica que te com objectiu impulsar la recerca i innovació en l’adaptació a l’emergència climàtica i, permetre l’accés general a tots els usuaris d’Internet.

L’accés i l’ús de la Web atorga a qui el realitza la condició d’usuari (en endavant el/els “Usuari/s”) i en conseqüència l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les parts del present Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies, així com qualsevols altres condicions particulars vinculades a la Web.

Li correspon a l’Usuari llegir atentament Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies, així com consultar regularment el seu contingut i mantenir-se actualitzar donat que el Prestador es reserva la facultat de realitzar modificacions i actualitzacions dels textos legals, dels continguts i serveis de la Web, sense necessitat de previ avís. Eurecat requereix a l’Usuari que s’abstingui d’utilitzar o accedir a la Web en el cas que no accepti el contingut de l’Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies o qualsevols altres normes vinculades a la Web.

CONDICIONS D’ÚS

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer de la Web, per tot el contingut que reprodueixi en, o, a través de la Web i per qualsevol conseqüència que d’aquest se’n derivi. En conseqüència, el Prestador no es farà responsable de cap dany, sigui quina sigui la seva índole, que se’n derivi de l’ús i accés de la Web per l’Usuari. L’Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que el Prestador pugui tenir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que l’Usuari queda sotmès pel present Avís Legal, Política de Privacitat i de Cookies i de la normativa aplicable.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, dels seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, les bones costums, l’ordre públic, el present Avís Legals i qualsevols altres condicions establertes o lligades a la Web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la Web, els seus continguts i serveis, per finalitats o efectes il·lícits, prohibits, lesius per als interessos o drets de tercers, contravenint el contingut del present Avís Legal o, qualsevols altres accions que puguin lesionar, inutilitzar, deteriorar, impedir el normal accés i gaudi de la Web i els seus continguts i per altres usuaris.

En aquest sentit, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma, lesionar les dades, programes o documents electròniques que es troben a la Web, així com a no obstaculitzar l’accés a la Web de tercers mitjançant el consum massiu dels recursos per mitjà dels quals Eurecat proporciona els serveis de la Web o qualsevols altres accions que repercuteixin negativament, interrompin o, puguin generar error a la Web, el seu contingut i serveis.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altra dispositiu lògic o seqüència de caràcter que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Prestador o de tercers.

L’Usuari accepta que els documents i gràfics publicats en aquest publicats a la Web podran incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics, així com el Prestador o el seu respectiu subministrador del

servei, puguin realitzar millores o canvis a la Web en qualsevol moment sense que ells els atorgui drets de reclamació.

Així mateix, l’Usuari accepta que Eurecat es reservi el dret a modificar o interrompre la Web, conforme al que disposa l’apartat “Modificacions iInterrupcions”, i es reserva el dret a des habilitar o bloquejar l’accés a la Web, o eliminar, limitar continguts en el cas que infringeixin el present Avís Legals, els drets de tercers, la legislació aplicable i l’ordre públic, sense que en cap cas, l’Usuari ostenti drets de reclamació front al Prestador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Prestador o els seus llicenciants, son els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual en relació als continguts de la Web, entenent com a tals, a títol enunciatiu que no limitatiu, tots els dissenys, bases de dades, programes subjacents (codi font inclòs), així com els diferents elements que interfereixin la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc (en endavant “Continguts”). En relació a les marques i noms comercials (en endavant “Signes Distintius”) son titularitat del Prestador o els llicenciants.

L’ús de la Web por part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i industrial. L’Usuari te totalment prohibit reproduir, copiar, destruir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb la corresponent autorització del titulars dels drets en qüestió o, estigui legalment permès.

INTERRUPCIONS I MODIFICACIONS

L’accés als continguts i serveis de la Web poden veure’s interromputs degut als treballs de manteniment o errades alienes al control del Prestador, els quals seran reparats en el lapse de temps que requereixin.

Eurecat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis de la Web, així com qualsevol informació o material que s’hi reculli.

El Prestador es reserva el dret a deshabilitar o bloquejar l’accés a la Web o, eliminar o limitar els continguts, en el cas que infringeixin el present Avís Legal, els drets de terces, la legislació vigent o l’ordre públic.

El Prestador no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es puguin produir així com dels possibles danys que es puguin causar al dispositiu de l’Usuari (hardware i software) inclosos els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu de l’Usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web, de un mal funcionament d’Internet, d’averies telefòniques, interferències, omissions o desconnexions al funcionament operatiu de la Web per causes alienes a Eurecat.

El Prestador no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús de la Web, del servidor ni de de les interrupcions o modificacions, que es puguin ocasionar als Usuaris o tercers.

POLÍTICA EN MATÈRIA DE ENLLAÇOS (WEB ENLLAÇADA I ENLLAÇANT)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure una pàgina web enllaçada a la present Web (en endavant “Web Enllaçant”) hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que es considerin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas el Prestador es fa responsable del contingut de la Web Enllaçant a la que s’hagi enllaçat a la Web, ni promou, garantitza, supervisa o recomana els continguts d’aquesta. Si la Web Enllaçant incompleix alguns dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç en qüestió de la Web de manera immediata.

b) Web enllaçada:

A la present Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers (en endavant “Web Enllaçada”) que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, el Prestador no es fa responsable del contingut de la

Web enllaçada i el propi Usuari haurà d’encarregar-se d’acceptar i comprovar-ne el contingut i l’accés cada cop que hi accedeixi.

La Web Enllaçada i els seus respectius enllaços tenen la finalitat que no implica el recolzament, aprovació, comercialització o relació amb el Prestador o dels titulars dels espais on es troben.

XARXES SOCIALS

El Prestador pot tenir perfils creadors en diferents xarxes socials a les que els Usuaris de la Web poden accedir-hi, així com unir-se directament a través d’aquestes.

Sense perjudici de l’anterior, les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat, per aquest motiu l’Usuari que s’uneixi a alguna de les xarxes socials on el Prestador hi te perfil, ho farà conforme al marc legal propi de la xarxa social en qüestió quedant, en conseqüència, exonerat el Prestador de responsabilitat en relació a l’Usuari. De conformitat amb l’anteriorment exposar, les dades dels Usuaris correspondran a la xarxa social, excepte en els casos que mitjançant accions de marketing, concursos, promocions o altres formes vàlides per les quals el Prestador obtingui directament les dades.

El Prestador podrà eliminar comentaris dels Usuaris als seus perfils a xarxes socials, quan consideri que infringeixen el present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable o l’ordre públic.

Així mateix, el Prestador queda exempt de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús inapropiat dels Usuaris dels perfils a xarxes socials, així com de les publicacions que facin als seus propis perfils a les xarxes socials que menystinguin drets de tercers, siguin contraris a la legislació aplicable o l’ordre públic, per mitjà o a costa del contingut del Prestador.

A continuació, s’enllacen les polítiques de privacitat de les xarxes socials a les que el Prestador te perfil obert: Twitter: https://twitter.com/es/privacy Facebook: https://ca-es.facebook.com/privacy/explanation YouTube: https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guidelines LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal i Web es regiran i interpretaran conforme amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la Web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

CONTACTE

Per qualsevol consulta o comentari en relació al present Avís Legal o qualsevol altres aspecte relacionat amb la Web, es podrà posar en contacte amb el Prestador a través de l’adreça de correu electrònic info@centreenresilienciaclimatica.org